Veel gestelde vragen

Vooraf schriftelijk vastleggen van uw uitvaart
Eerst en vooral willen wij u erop wijzen dat het mogelijk is in het stadhuis vast te leggen of u een begrafenis of crematie wenst. U wil moet dan uitgevoerd worden. Hiervoor gaat u naar de dienst bevolking van uw gemeente of stad en laat daar een laatste wilsbeschikking opmaken.

Hier geven wij u wat meer uitleg over de diverse wijzen van vooraf regeling:

- U kunt een verzekering afsluiten: maar zoals bij alle verzekeringen, u betaalt meer dan u terug krijgt of u moet het ongeluk hebben van vlug na het afsluiten te overlijden.
- U kunt bij ons uw begrafenis of crematie komen bespreken en wij maken een overzicht van uw wensen en leggen dit vast op een contract; zo hebt u alvast een overzicht van de kosten.

Dan hebt u twee wijzen van financiële regeling:

- Of u betaalt aan ons ogenblikkelijk uw uitvaart (dit geniet echter niet onze voorkeur)
- Of er wordt een begrafenisrekening geopend bij een bank op uw naam waar het bedrag nodig voor het uitvoeren van uw wensen op gestort wordt. Dit geld wordt dus geblokkeerd op uw naam. (U kunt het vergelijken met de rekening waarop een waarborg van huurhuis of appartement geblokkeerd staat)

De intresten worden hier ieder jaar aan toe gevoegd en dit dekt over het algemeen de eventuele verhoging van de kosten door prijsstijgingen. Het voordeel hiervan is: verhuist u naar een volledig andere streek van het land of gaat u naar het buitenland wonen dan blijft dit toch uw geld en op dat ogenblik hebt u geen verplichtingen meer aan ons. Hebt u het ongeluk dat u in een rust- en verzorgingstehuis wordt opgenomen en er is geen voldoende geld meer om uw verblijf daar te bekostigen dan kan het OCMW niet aan dat geld: het blijft voor uw begrafenis of crematie bestemt. Om de twee jaar wordt een prijsherziening voorzien indien noodzakelijk. U blijft vrij deze aanpassingen te aanvaarden of niet.

Is er niemand die bij uw overlijden de rouwbrieven voor u kan schrijven, dan doen wij dit. Wij vragen u wel ons een lijst te bezorgen met de adressen eventueel kunt u aanduiden wie wij moeten vragen naar de maaltijd. Wat u dan wel niet uit het oog mag verliezen is ons op de hoogte te houden van zij die verhuizen of van zij die voor u komen te overlijden.
Welke diensten moeten na overlijden worden verwittigd

1. Algemene diensten

- Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had.
- Verzekeringen (bij overlijden door ongeval of werkongeval, levensverzekering, bij hypothecaire leningen indien gekoppeld aan een schuld, saldoverzekering, brandverzekering, autoverzekering, …)
- Diensten die de kindervergoeding uitkeerden (om wezentoeslag te bekomen)
- Werkgever
- Ziekenfonds (een uittreksels uit de overlijdensakte, sis kaart van de overledene en boekje)
- Vakbond
- Firma´s aan wie eventuele afbetalingen lopende zijn.
- Pensioenen: voor inlichtingen inzake uitbetalingen, regelen en aanvragen van het overlevingspensioen, niet betaalde termijnen, … kunt u steeds terecht op het gemeentehuis.
- Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruiser, ...) de plaatselijke afdeling verwittigen. Eventueel is er een tussenkomst van de gemeente bij overlijden van een oud-strijder, weerstander
- Diverse uitkeringen: Nationale kas voor oorlogspensioenen, nationaal werk voor oorlogsinvaliden, arbeidsongeval, beroepsziekte, minder valide, ... Dient u zelf te verwittigen. Mogelijk is er nog recht op uitkering van termijnen, waar de overledene nog recht op had. Indien de overledene bij zijn overlijden nog werkzaam was en er bijgevolg van hem of haar nog vakantiegeld te goed is, kan de rechthebbende dit verkrijgen bij de werkgever of bij de verlofkas van de werkgever. Voor de uitkering van rente gevestigd door stortingen als verplicht of vrijwillig verzekerde (ouderdom- of weduwerente) regelen via de gemeente.

2. Diensten in verband met uw woning

- Brandverzekering
- Gas, water, elektriciteit, telefoonmaatschappijen voor opheffing of overdracht
- Huur woning opzeggen of eventueel overdragen
- Auto, moto: indien de wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden op naam van overlevende echtgenote contacteer zo vlug mogelijk uw verzekeringsagent (De autoverzekering mag niet op naam van de overledene blijven staan)

Indien de wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de nummerplaat insturen aan het Ministerie van Verkeerswezen; eventueel teveel betaalde verkeersbelasting wordt teruggestort.

3. Administraties

- Indien er nog minderjarige kinderen zijn, wordt door de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden het Vredegerecht van uw kanton verwittigd. U wordt door de vrederechter of zijn griffier uitgenodigd om de voogdij te regelen.
- Zelfstandigen: Handelsrechtbank, Directe belastingen, Diensten BTW
- Aangifte van nalatenschap moet gebeuren binnen de 4 maanden na het overlijden bij het kantoor VLABEL, Vaartstraat 16, 9300 Aalst met het volgende formulier. U kunt dit zelf doen of hiervoor een notaris raadplegen of een zakenkantoor.
- Om geld vrij te krijgen van de bank of spaarrekening van de overledene heeft men een erfrechtverklaring of een akte van bekendheid nodig. Bij een spaarboekje met max. 750€ haalt men bij het gemeentebestuur mits voorlegging van het huwelijksboekje een erfrechtverklaring. Bij een bedrag hoger dan 750€ kan je bij het registratie kantoor terecht van het ministerie van financien een akte van bekendheid aanvragen: huwelijksboekje, overlijdensakte, eventueel huwelijkscontract meenemen. U moet ook zorgen voor twee getuigen.

Ook een notaris kan deze zaken regelen, doch de onkosten liggen hoger.
Wat te doen bij een overlijden
Bij een overlijden hoeft u enkel telefonisch een afspraak te maken en wij komen tot bij u of u kan ook bij ons langskomen tijdens de openingsuren of op afspraak. Wij bespreken met u alles wat u wenst en regelen voor u alles met pastoor of moreel consulent, crematorium, drukker van uw keuze, gemeente, … Het is wel zo gemakkelijk als u alvast het huwelijksboekje en de identiteitskaart van de overledene meebrengt.

Indien het overlijden thuis plaats vindt zijn wij dag en nacht bereikbaar om de overledene over te brengen naar één van onze funeraria om daar op te baren. U, familie en vrienden kunt de dierbare afgestorvene komen groeten elke werkdag van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur. Een rouwregister wordt voorzien waarin familie en vrienden hun deelneming kunnen betuigen. Dit wordt aan u afgegeven als herinnering.

In onze 3 zaken is er een ruime keuze aan zijden bloemen en kransen, natuurlijke bloemen kunt u kiezen op foto en deze worden vers gemaakt de dag van de uitvaart. Wenst u een aandenken voor op de begraafplaats dan is dit ook in de 3 zaken te verkrijgen. Voor aan het columbarium hebben wij een keuze van vaasjes en lantarentjes op batterij maar ook een mandje dat kan geplaatst worden aan het columbarium. Het is ook mogelijk vooraf uw eigen begrafenis of crematie te komen bespreken en regelen. Zo bent u zeker dat bij uw overlijden alles verloopt zoals u wenst. Dit alles wordt in een contract samengevat. Wij vragen u niet dit op voorhand te betalen maar wij raden u aan een begrafenisrekening te openen met daarop het nodige geld om uw wensen uit te voeren. Indien u ooit in een rust- en verzorgingstehuis wordt opgenomen en het OCMW moet bijleggen dan kunnen zij dit geld nooit opeisen daar het geld geblokkeerd staat voor uw uitvaart.